Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti MALGRE s.r.o.

MALGRE s.r.o. IČ 29259673 se sídlem Masarykova 24/55, 691 72 Klobouky u Brna (dále jen „Společnost“) při své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GPDR“) a to osobní údaje poskytnuté Společnosti jejími obchodními partnery (fyzické a podnikající fyzické osoby) za účelem uzavření a plnění smluv, pro účely evidence a fakturace poskytnutých plnění a pro marketingové účely.

Osobními údaji zpracovávanými Společností jsou jméno, příjmení, korespondenční adresa, IČ, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo průkazu totožnosti (pouze Půjčovna nářadí). Tyto osobní údaje nebudou použity k jiným než výše uvedeným účelům.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu plnění smlouvy a 10 let po jejím skončení nebo 10 let od podpisu Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí 10ti leté lhůty budou smlouvy a podepsané souhlasy skartovány a osobní údaje tak zničeny. Během tohoto zpracování nebudou osobní údaje zpřístupněny třetím osobám, vyjma poskytnutí stáním orgánům v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Všichni zaměstnanci společnosti jsou zavázáni zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které by mohly souviset či souvisí se zpracováním osobních údajů.

Subjekt osobních údajů je oprávněn po Společnosti požadovat zejména přístup ke svým osobním údajům, jejich úpravu, opravu či výmaz anebo omezení zpracování těchto údajů. Dále je subjekt osobních údajů oprávněn vznést námitku proti způsobu zpracování osobních údajů či k přenositelnosti údajů. Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů, písemně na adresu sídla nebo prostřednictvím e-mailu na adresu info@malgre.cz.

Proti způsobu zpracování osobních údajů může subjekt podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.